Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Sakrální a profánní v architektuře

Ing. Ondřej Hnilica
Sakrální a profánní v architektuře. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 47-51. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Navzdory dnenímu sekularizovanému světu lze stále vnímat nás obklopující svět jakožto nestejnorod . To znamená sestávající se ze dvou protikladn ch a současně se doplňujících složek a to aspektu sakrálního (posvátného) a profánního (světského). Příspěvek se dot ká filozofick ch a religionistick ch postulátu, jež se transformují skrze čas a společnost. Prostřednictvím linie prostor, chrám, dům a tělo chce demonstrovat jejich povahu z minulosti až k dneku.

English abstract

Despite secularized world of these days we can still perceive the world surrounding us as inhomogeneous. This means consisting of two opposing and simultaneously complementary components - aspect of sacred (holy) and profane (secular). This paper concerns a philosophical and religionsical postulate which are transformed through time and society. Via the line space, temple, house, and the body wants to demonstrate their character from the past up to today.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail