Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Potenciální brownfields – stav a vývoj

Ing. Jana Hořická
Potenciální brownfields – stav a vývoj. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 58-61. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá brownfields, konkrétněji jednou jejich skupinou, které lze označit jako potenciální brownfields. Tomuto označení odpovídají plochy, které ve svém současném stavu nejsou vnímány jako brownfieldy, ale okolnostmi svého využití směřují k tomu, se jimi stát. Takovými okolnostmi jsou chápány neefektivní využití k původnímu účelu, jiné nevhodné využití buď ve vztahu k původní stavební a územní struktuře nebo v kontextu funkcí v okolním území. Předmětem příspěvku je tyto okolnosti a jejich vývoj popsat a ukázat na příkladech z českých měst, stejně jako upozornit na úzce související jev „vytváření“ potencionálních brownfields.

English abstract

The contribution deals with brownfields, specifically a subgroup which could be called potential brownfields. This term includes fields which are not perceived as brownfield in their present condition, but considering their use circumstances, they incline to become one. The circumstances involve an inefficient use for original purposes, other unsuitable use either related to original building and estate structure or in perspective of functions in the surrounding district. The contribution aims to describe these circumstances and their development and to show some examples of Czech towns, as well as to point out a closely related effect of “creating” potential brownfields.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail