Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vývoj a budoucnost krajinného rázu Frýdlantska

Ing. Helena Pánková
Vývoj a budoucnost krajinného rázu Frýdlantska. In: Člověk, stavba a územní plánování VI. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2012). Str. 119-123. ISBN: ISBN 978-80-01-05025-5

Český abstrakt

Vývoj krajiny Frýdlantska souvisí s přítomností německého obyvatelstva, které tento kraj osídlilo během velké kolonizace. Německá kultura setřela vliv předchozího slovanského obyvatelstva a utvořila charakteristickou strukturu využití krajiny. V kombinaci s dramatickým reliéfem severní části Jizerských hor a říční strukturou vzniknul nezaměnitelný krajinný ráz, v němž se harmonicky spojují prvky údolní lánové vesnice a přilehlých protáhlých zemědělských pozemků, přecházejích v lesní porosty sahající až k hřebenům Jizerských hor. Komplikovaný společenský vývoj ve 20. století však vedl k odsunu podstatné části německého obyvatelstva a následnému dosidlování, ke kolektivizaci v zemědělství a k mnoha ekologii krajiny narušujícím zásahům. Následky tohoto vývoje, jako jsou zpřetrhané obchodní vztahy se zahraničím vysoká nezaměstnanost, setrvalý odliv obyvatelstva a s tím související narušená kontinuita vývoje Frýdlantska, patří k největším problémům, se kterými se nyní tento mikroregion potýká.

English abstract

The development of Frýdlantsko landscape is strongly connected to the German settlement during the great colonization. German culture wiped away the influence of previous Slavonic inhabitants and created characteristic land use structure. Thanks to combination of this structure with dramatic topography of northern Jizerské mountains and with the river structure, an unmistakable landscape character evolved, harmonically combining elements of linear settlement structure, elongated farming land verging into forest stands, which reach to tops of Jizerské mountains. Complicated social development in 20th century led to withdrawal of significant part of German inhabitants and consequential colonization, to the collectivization of agriculture and many circumstances interfering with landscape ecology. Consequences of this past, such as severed business relationships, high level of unemployment, continuous decrease of inhabitants, and related corrupted continuity of Frýdlantsko landscape development, are one of the most serious problems to solve in this microregion.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail