Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Význam a hodnota přírodního prostředí v čs. urbanismu a územním plánování (1948-1968)

Mgr. Jan Dostalík
Význam a hodnota přírodního prostředí v čs. urbanismu a územním plánování (1948-1968). In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 15-23. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Na konci 40. let 20. století vzniká v Československu územní plánování jako vědecká disciplína i jako nástroj centrálního hospodářského plánování. Cíle, metody, kroky územního plánování byly v následujících 20-ti letech intenzivně prom šleny, hodnoceny, diskutovány, ale i "za běhu" praktikovány (poválečná obnova Československa, potřeba průmyslového rozvoje, řešení neustávající bytové krize atd.). Překvapivé a málo známé jsou z tohoto období ekologicky orientované územně plánovací koncepce, teoretické práce prosazující šetrn přístup ke krajině, její rekultivaci a ochranu nebo urbanistické práce, pro které se zeleň stala hlavním formujícím elementem. Příspěvek proto přináší základní přehled těchto ekologick ch snah a odhaluje v znamy a hodnoty, které přírodnímu prostředí přiřazovali urbanisté a územní plánovači ve složitém období 50. a 60. let 20. století. Zacílení na samotn základ vztahu urbanismu a územního plánování k přírodnímu prostředí pak umožní srovnání se současn mi (nejen "zelen mi") přístupy.Na konci 40. let 20. století vzniká v Československu územní plánování jako vědecká disciplína i jako nástroj centrálního hospodářského plánování. Cíle, metody, kroky územního plánování byly v následujících 20-ti letech intenzivně prom šleny, hodnoceny, diskutovány, ale i "za běhu" praktikovány (poválečná obnova Československa, potřeba průmyslového rozvoje, řešení neustávající bytové krize atd.). Překvapivé a málo známé jsou z tohoto období ekologicky orientované územně plánovací koncepce, teoretické práce prosazující šetrn přístup ke krajině, její rekultivaci a ochranu nebo urbanistické práce, pro které se zeleň stala hlavním formujícím elementem. Příspěvek proto přináší základní přehled těchto ekologick ch snah a odhaluje v znamy a hodnoty, které přírodnímu prostředí přiřazovali urbanisté a územní plánovači ve složitém období 50. a 60. let 20. století. Zacílení na samotn základ vztahu urbanismu a územního plánování k přírodnímu prostředí pak umožní srovnání se současn mi (nejen "zelen mi") přístupy.

English abstract

Czechoslovak urban and regional planning (URP) started as the scientific discipline as well as the instrument of central economic planning at the end of the 1940s. In the following 20 years were methods, objectives and steps in URP carefully considered and evaluated, but also "impromptu" put into practice (it was the time of many challenges – post-war reconstruction of Czechoslovakia, need for industrial development, permanent shortage of housing, etc.). Rather exceptional and less known are then ecological conceptions of regional planning, theoretical works advocating environmentally friendly attitudes, land cultivation and protection, and urban studies that chose "green" as their main principle. My contribution tries to present an overview of such ecological endeavors and discovers the values and the importance that was ascribed to the natural environment by urbanists and land use planners during the difficult period of the 1950s and the 1960s. The comparison with current (not exclusively "green") approaches allows for the focus on roots of the relationship of URP to the natural environment.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail