Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vplyv funkčnej skladby na kvalitu bývania na sídlisku

Ing.arch. Oľga Melcerová, PhD.v
Vplyv funkčnej skladby na kvalitu bývania na sídlisku. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 24-32. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Ako dôsledok prefabrikovanej hromadnej bytovej výstavby počas 40- tich rokov socialistického režimu v bývalom Československu, byty v panelových domov tvoria asi 1/3 všetkých bytov, ktoré obývajú zhruba 2 mil. z celkového počtu 5,5 mil. obyvateľov Slovenska. Pôvodné idey prevádzkovej nezávislosti a tzv. komplexnej bytovej výstavby (ktorá mala zabezpečiť vybavenie sídlisk základnou aj vyššou občianskou vybavenosťou ako sú obchody,školy, zdravotnícke zariadenia, objekty sociálnych služieb, kultúry, administratívy, atď.) sa v plánovanej miere nikdy neuskutočnili a výstavba sídlisk bola nakoniec redukovaná iba na stavbu obytných domov, infraštruktúry a najzákladnejšieho vybavenia. Hoci sídliská sú už viac ako 20 rokov predmetom odborných diskusií a štúdií, kvalita ich obytného prostredia sa dodnes nijako výrazne nezmenila. Zásadná otázka, čo a ako treba urobiť, aby sa „nocľahárne“ zmenili na kvalitné mestské prostredie, zostáva stále nezodpovedaná. Na príklade sídliska Dúbravka v Bratislave príspevok skúma zmeny vo funkčnej skladbe od začiatku výstavby až po súčasnosť. Cieľom je analýza vplyvu skladby integrovaných funkcií na kvalitu bývania, zohľadňujúca meniace sa potreby jeho obyvateľov. Zámerom je formulácia odporúčaní pre podporu polyfunkčnosti v snahe eliminovať jeden z negatívnych aspektov obytného prostredia sídlisk.

English abstract

As a result of prefabricated mass housing construction during the 40 years of socialism in former Czechoslovakia, flats in panel blocks of flats represent 1/3 of all the flats with approximately 2 million people of 5.5 million Slovak population who still live in. Original ideas of operational self-sufficiency and so called “complete housing construction” (meaning supply by basic and higher facilities like shops, schools, health and social care services, cultural and office buildings, etc.) has never been built as planned and housing construction was finally reduced only to apartment blocks, infrastructure and elementary facilities. Despite of the past 20 years of professional discussions and studies, quality of life in mass housing estates till nowadays hasn´t changed much. Basic question what and how to do in order to change “sleeping” areas into qualitative urban environment still remains. The paper analyses integrated facilities and their transformation during different time periods in mass housing estate Bratislava – Dúbravka. The aim of study is to understand close link between mix of uses and housing qualities affected by changes in residents’ requirements. Subsequently the paper proposes some tools for support of mixed use in order to eliminate one of the negative aspects of mass housing environment.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail