Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Analýza dlouholetého vývoje obytných ploch v jednotlivých městských částech Prahy v prostředí GIS

Vitalii Kostin
Analýza dlouholetého vývoje obytných ploch v jednotlivých městských částech Prahy v prostředí GIS. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 32-38. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Tento článek se zabývá otázkou vývoje obytných ploch v jednotlivých městských částech Prahy s ohledem na vývoj počtu obyvatel. V práci byly vyčleněny a proanalyzovány oblastí města které zaznamenaly největší změny obytných ploch. Byla definována území, na jejichž úkor došlo k rozvoji obytných ploch města. Pro měření účinnosti využívání půdy byl vypočítán ukazatel intenzity využití území. V práci byly použity vektorové územní plány sídelního útvaru hl. m. Prahy, a také statistické údaje o vývoji počtu obyvatelstva. Analýza byla provedena v prostředí ArcGIS 10.0.

English abstract

he present paper deals with the question of residential areas development in different city districts with the account of city population. In this work the city territory that have occurred the greatest changes in residential areas were allocated and analyzed. It was determined at the expense of which land there was the development of residential areas of the city. The land use intensity indicator is calculated to measure the efficiency of land use. The vector Land Use Plan of the City of Prague as well as statistical data about population are used in the work. The analysis was performed in ArcGIS 10.0 software.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail