Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Vývoj umístění zemědělských staveb

Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Vývoj umístění zemědělských staveb. In: Člověk, stavba a územní plánování VII. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 75-80. ISBN: ISBN: 978-80-01-05225-9

Český abstrakt

Zemědělství a zemědělské stavby vůbec se vyvíjely po dlouhá staletí. Nejprve úzce navazovaly na obytnou část. Později se, z hygienick ch důvodů, začaly stavby odsouvat na okraje obytné zástavby. Až se při zakládání zemědělsk ch družstev začala vzdálenost mezi zemědělsk mi objekty a obytnou zástavbou zvětšovat. Tento v voj ochrann ch pásem zemědělsk ch staveb měl velk a nesmazateln vliv na obraz naší krajiny.

English abstract

Agriculture and agricultural buildings ever developed for centuries. First, they closely followed the living area. Later, for hygienic reasons, to postpone construction began on the edge of the building. Once in the establishment of agricultural cooperatives began to distance between farm buildings and residential buildings to increase. This development buffer zones of agricultural buildings has a large and indelible influence on the image of our country.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail