Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Metódy monitorovania svahových deformácií používané pri výstavbe diaľničných úsekov na Slovensku

Mgr. Ivan Trangoš, Mgr. Lenka Petrýdesová, Doc. Martin Bednarik, Ph.D.
Metódy monitorovania svahových deformácií používané pri výstavbe diaľničných úsekov na Slovensku. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 179-186. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Situovanie diaľničn ch úsekov sa na Slovensku nevyh ba územiam s v skytom svahov ch deformácií. Pre získavanie dôležit ch informácií o aktivite a v voji zosuvn ch svahov je nevyhnutné vytvoriť monitorovaciu sieť pred samotnou v stavbou, počas v stavby a taktiež vykonávať monitoring počas prevádzky technického diela. K základn m meran m veličinám v rámci monitorovania zaraďujeme deformácie, vodn režim a napätia. Predkladan článok poskytuje prehľad o metódach monitorovania svahov ch deformácií aplikovan ch na diaľničn ch úsekoch na Slovensku.

English abstract

Highway sections in Slovakia are often located in landslide areas due to complicated geological conditions. It is important to create landslides monitoring system to gather information about activity and evolution of slope deformations before construction, during construction and also during operation of the technical work. The basic measured quantities of landslide monitoring system are deformation, groundwater regime and stress. The main purpose of this article is to provide an overview about methods of landslides monitoring applied at highway sections in Slovakia.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail