Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Železnice na hranicích...

Ing. Roman Vodný
Železnice na hranicích.... In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 27-38. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Na příspěvek lze nazírat z různ ch pohledů. Samozřejmě pro většinu lidí je asi nejpřirozenější chápat toto spojení ve vztahu železnice překračující hranice státu, opouštějící známé domácí prostředí a odvážející cestující do cizích zemí a světů. Tuto skoro až romantickou představu o železnici, v minulosti hojně rozšířenou a vlastně i pravdivou, dnes vnímá už jen malá část populace. Hranice alespoň opticky postupně mizí a železnice již není hlavním dopravním prostředkem pro velké vzdálenosti jako v minulosti... V železniční dopravě však hranice stále hrají nemalou roli. Tak například na hranicích v mnoha případech dochází ke změně napěťov ch soustav, zabezpečovacích systémů, někdy se mění i rozchod kolejí. Mění se dopravce, tarif, jízdní doklady, doprovod vlaku i jeho cestující, mění se styl jednání s cestujícími dle místních zvyklostí a (ne)očekávan ch standardů… Dědictvím z minul ch let zůstávají tratě ukončené těsně u hranice, které kdysi hranice překračovaly. Obnovení provozu, ač je mnoha strategick mi dokumenty doporučováno a podporováno politickou reprezentací (i když někdy jen naoko), je problematické z mnoha důvodů. A když se už podaří, provoz mnohdy slábne tak, že je po několika letech opět ukončen. Proč vlastně k takovému jevu dochází? Proč se nedaří obnovovat dříve vytížená přeshraniční spojení? A proč nám nestojí zato propojit rychlou železniční dopravou velké aglomerace s v znamn m potenciálem, které ale leží každé v jiném státě? A proč si v době, kdy hranice státní mizí, vytváříme hranice jiné, tedy krajské?

English abstract

There are different points of view we can seen the title of this article. The most natural point of view for most people is the connection in relation railroad crossing the state borders leaving the familiar home setting and taking the passengers to foreign countries. This almost romantic idea of rail was very widespread in the past and the truthful indeed. But nowadays this is only a past… The borders are however still very important in the rail transport. There are changes of voltage systems, safety systems, sometimes even gauge on boards. The fare ticket prices, train crew even passengers and system of dealing with them according to the local (un)expected standards are changing as well. The rail lines ending on the state border now but crossing them before are still the legacy of the past. Reopening of these connections is supported by the strategic documents and even by politicians but problematic for many reasons. And if succeeded the transport intensity is decreasing and after a few years it is stopped. Why this is happening? Why it isn’t worth enough for us today to connect quite big close cities by the fast railway connection? And why, at the time of national borders vanishing, we are creating the new borders, the regional ones?

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail