Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Území, hranice v území a jejich hodnota (?…)

Ing. Miroslav Kozel
Území, hranice v území a jejich hodnota (?…). In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 53-57. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Území a půda jsou vzácné. Rozdělení území na pozemky a hledání jejich možné využití je většinou předmětem dlouhodobého vývoje a realizace dlouhodobých záměrů. Dá se říct, že snahou při hledání možností ve využití území je maximalizace jeho hodnoty v co nejširším slova smyslu. Ze zkušenosti je evidentní, že i malá změna vybraných aspektů, například hranic pozemku nebo jeho využití mohou mít při ohodnocení území významnou roli. Při stále se zvětšujícím podílu využitého území a při stále se zvětšujících nárocích na efektivitu ve využití území bude pravděpodobně nutné užitek a hodnotu záměrů pečlivě posuzovat napříč obory, architekturu a územní plánování nevyjímaje.

English abstract

Land and soil are rare. The territory division into plots and searching of their potential use is mostly a subject of long term development and the important subject within strategic planning. We can say that the effort at finding opportunities within land use is to maximize its value in the widest sense of the word. From experience it is evident that even a small change of selected aspects, such as the area bound or its potential use may have the important role in land value evaluation. Considering the ever-increasing proportion of territory exploitation and the ever-increasing demands on efficiency within land use the benefits and value of projects should be carefully evaluated across disciplines, architecture and urban planning included.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail