Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Hranice velkoprůmyslových podniků Frýdlantska

Ing. Tereza Vokurková
Hranice velkoprůmyslových podniků Frýdlantska. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 58-67. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Hranice průmyslov ch areálů zasahovala často dál, než se dnešní společnost domnívá. Velkoprůmyslové areály obsahovaly nejen v robní a skladovací prostory, ale někdy byly ucelen mi sídelními jednotkami, ve kter ch bydleli jak zaměstnanci podniku, tak i jeho vedení. Článek představuje v zkum velkoprůmyslov ch areálů na Fr dlantsku v Libereckém kraji (severní Čechy). Z v zkumu vypl vá, že s velikostí velkoprůmyslového podniku narůstá komplexnost jeho areálu.

English abstract

The borders of the large industrial areas often extended further than the present society believes. The large industrial areas contained not only production spaces and warehouses, but often they were comprehensive settlement units, in which both the company employees and management lived. In the paper the research of the large industrial areas in the Frydlant territory of the Liberec region (Northern Bohemia) is presented. It follows from the research that the complexity of an industrial enterprise grows with its size.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail