Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Architektonická soutěž v procesu plánování podoby veřejného prostoru: limity, možnosti a kompetence

Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Architektonická soutěž v procesu plánování podoby veřejného prostoru: limity, možnosti a kompetence. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 79-90. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Odborná architektonická veřejnost upozorňuje na nedostatek architektonických soutěží vypisovaných v České republice a kritizuje zadávání zakázek na projekty staveb ve veřejném prostoru a z veřejných prostředků bez možnosti porovnávat kvalitu architektonického řešení. Otázkou je, nakolik metoda architektonické soutěže naplňuje očekávání všech zúčastněných v soutěžním procesu – zadavatelů (představitelů měst a obcí) a architektů (účastníků v soutěžích, ale i profese architekta obecně). Součástí soutěžního procesu je v neposlední řadě i veřejnost, jejíž zájem v průběhu soutěže reprezentují zadavatelé soutěže a částečně porotci. Na příkladu výzkumu architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře probíhající každoročně od roku 2002 je zdokumentováno, jak soutěže fungují, jaký prospěch přinášejí zadavatelům soutěžních témat a jaký význam mají pro soutěžící architekty. Zobecnění poznatků z výzkumu přináší některé nové informace a podněty nejen pro tuto konkrétní soutěž, ale pro architektonické soutěžení v našich podmínkách obecně. Jasnější vymezení limitů a možností soutěže a kompetencí jednotlivých aktérů je možnou cestou, jak metodu architektonické soutěže efektivněji využívat.

English abstract

The professional architectural public has pointed out the lack of architectural competitions in the Czech Republic and criticizes the public procurement process for the construction projects in public spaces and funded through public sources without an option to compare the quality of architectural design. The question is to what extent the architectural competition method meets the expectations of all participants in the competitive process – authorities (the city and municipality representatives) and architects (both the competition participants and the architect profession in general). The competitive process also involves the public, whose interest is usually represented by the competition sponsors and partially by the judges. An example of one architectural competition research Petr Parléř Award taking place annually since 2002, is used to document how the competitions work, what benefits they bring to the sponsors of the competition topics, and their relevance for the competing architects. Generalization of the research findings has brought new information and ideas not only for this particular competition but also generally for the architectural competition process in the Czech Republic. a clearer definition of the limits and possibilities of the competition as well as of the competencies of individual participants under current conditions are a possible way in which to utilize the architectural competition method more effectively.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail