Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Výhledové uspořádání vesnice a krajiny (Desná u Litomyle)

Ing. arch. Jan Kašpar
Výhledové uspořádání vesnice a krajiny (Desná u Litomyle). In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 91-100. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

Úloha úřadů dnešních obcí není jednoduchá. Musí se vypořádat nejen s dědictvím, které přineslo období před rokem 89, ale i aktuálními problémy polistopadové éry. Na první pohled se může zdát, že nedostatek financí, dopady přetrvávající bezohledné zemědělské činnosti (hluk, prašnost, eroze aj.), zábory zemědělské půdy pro novou v stavbu, vylidňování nebo přímo absence vesnick ch center jsou hlavními problémy sídel. Jde však o jevy zastupující závažnější problém. Jednotlivci, místní samosprávy nebo místní podnikatelé mezi sebe staví bariéru seskládanou z individuálních zájmů a jenom její prolomení může obcím do budoucna zajistit pozitivní kontinuální rozvoj. Zapojení studentů vysok ch škol do tohoto procesu může znamenat otevření nov ch témat, která snad přispějí k efektivní diskuzi. Konfrontace názorů mlad ch architektů a urbanistů s každodenní realitou venkova a práce na konkrétních zadáních je také v znamnou součástí vysokoškolské v uky. Příspěvek prezentuje závěry a v stupy studentského workshopu, kter pořádala Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s obcí Desná u Litomyšle na téma v hledového uspořádání vesnice a krajiny.

English abstract

The role of municipalities is not easy today. They must deal not only with the legacy of the period before 1989, but also with the current problems brought by post-revolution era. It might seem that lack of finances, impacts of inconsiderate agricultural activity (noise, dustiness, erosion, etc.), transformation of agricultural land for new developement, depopulation or absence of rural centers are the main problems of settlements. These phenomena representing more serious problem. Individuals, local authorities or business build a social barrier which is consisted of individual interests. We must break it to ensure positive development of villages in the future. The involvement of university students in this process opens new themes which conduce to an effective discussion.Young architects and urban planners can confront their views with everyday reality of rural life and work on a specific assignment. This activity is an important part of university teaching. This contribution presents the conclusions of student workshop, which was organized by Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering CTU in Prague in cooperation with the village Desna u Litomyšle.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail