Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Oplotenie ako hranica medzi súkromným a verejným

Ing. Monika Jančovičová, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD
Oplotenie ako hranica medzi súkromným a verejným. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2013). Str. 101-110. ISBN: ISBN: 978-80-01-05339-3

Český abstrakt

V tomto príspevku popisujeme hodnotenie oplotenia v obci. Toto hodnotenie bolo vykonané na základe priameho pozorovania, terénnym prieskumom. Najprv sme si zvolili formát a parametre, ktoré budeme hodnotiť. Pripravili sme hárky a mapy, ktoré sme postupne vypňali. Na základe údajov z tabuľky sme prostredníctvom vyhodnotenia a grafického pomeru získali závery o tom, aké oplotenie je pre Suľany typické. Typický plot v Suľanoch má oplotenie pri dome s bránou a predzáhradku. Plot s bránou siahajú približne do 2/3 výšky domu bez strechy. Je z kovu, plná, nepriehľadná, hnedá alebo hnedo-biela. Dom má predzáhradku, tá má tiež kovovú konštrukciu, ktorá je vyplnená tzv. sitom, mrežovinou. Oplotenie predstavuje významný prvok priestranstva ulice. Na základe jeho voľby vieme ovplyvniť, ako bude ulica vyzerať. Výškou, či priehľadnosťou oplotenia môžeme rozšíriť, či stiesniť priestor ulice, farebnosťou ho zjednocovať, potlačiť, či zvýrazniť. Cieľom tohto príspevku bolo zmapovať oplotenie, určiť a zhodnotiť jeho znaky, zistiť, aký plot je typický pre túto časť obce.

English abstract

In this paper we describe the evaluation of fencing in the village. This evaluation was made by direct observation in the terrain. First, we selected the format and parameters to be evaluated. We had prepared worksheets and maps that we gradually filled. Based on data from the table, evaluation and graphs we obtained conclusions about what fencing is typical for Suľany. A typical fence for this part of village consists of a fence near house with a gate and front garden. Fence with a gate are about 2/3 of the height of the house without a roof. It is solid, opaque, made of metal, brown or brown-white. The house has a front garden, which also has a metal structure filled grids. Fence is an important element of street space. Based on the choices we can influence how the street will look. We can extend or narrow street space by the choice of height or transparency. Color scheme can to unite, to suppress, or to highlight it. The aim of this paper was to study fences, identify and evaluate its characters, find out what is typical fence for this part of the village.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail