Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Logistické a výrobní areály - jaké vlastně jsou?

Ing. arch. Martin Štěpánek
Logistické a výrobní areály - jaké vlastně jsou?. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 23-34. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Rychlost, s jakou obklopují naše města, je závratná. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Mají dopad na fungování urbánních celků, mění jejich velikost a strukturu.
Urbanizace nových území se odehrává bez dostatečné pozornosti. Nejsou stanoveny základní požadavky, které musí být na nově urbanizovaná území kladeny, nebo jsou tyto požadavky podhodnoceny. Už samotný fakt, že se zastavuje dosud nezastavěná krajina, musí vést ke zvýšené pozornosti vedení obcí a měst, státní správy a úřadů, a nejen občanských sdružení a neziskových organizací.
Hledat odpovědi na otázku: „Jaké vlastně jsou, logistické a výrobní areály?“, je nezbytné pro jejich pochopení a další práci s nimi. Pohledů, ze kterých můžeme na novodobé průmyslové a skladovací areály nahlížet, je celá řada. Z pohledu ekonomického, ekologického, sociálního. Z hlediska městotvornosti, ochrany krajiny, životního prostředí, architektury, nabídky zboží a služeb, konkurenceschopnosti a mnoha dalších. Jinak se na plánovanou realizaci logistického areálu dívají zastupitelé měst a obcí, jinak jejich obyvatelé.
Definování jednotlivých aspektů problematiky výstavby logistických a výrobních areálů usnadní jednání odborníků z různých oborů a napomůže navázat
společnou komunikaci a hledat jednotný pohled na věc.

English abstract

The logistic boom in the Czech Republic brought 3.61 million square meters of modern storage houses. They are surrounding our cities with an overwhelming speed. They represent a rear of functioning of our contemporary global society. They have an impact on functioning of urban areas and influence their size and structure.
Urbanization of new areas takes place without sufficient consideration. Basic requirements on development of new urban areas are not being set up or these requirements are being underrated. The fact that so far undeveloped country is being built upon must result not only in an increased attention of civic associations and nonprofit organisations but also of municipal governments, state administration and government agencies.
What is the true nature of logistic areas and production plants? This is the key question to answer for understanding of and further work with logistic areas and production plants. There is a wide variety of approaches towards modern industrial and storage areas we can take. There is an economic approach, and ecological approach and social approach. We can take a city building approach, a landscape protection approach, an environmental approach, an architectural approach, an approach towards supply chain management, an approach towards competitiveness,
and many others. Municipal government officials see a planned realization of a logistic complex in one way and citizens in another.
Defining particular aspects of logistic complex and production plant construction will facilitate work of specialists in many different fields and will help to establish a social debate and find common view of the matter.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail