Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Přehled ochrany zeleně

Ing. Tereza Vokurková
Přehled ochrany zeleně. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT v Praze, fakulta stavební (2012). Str. 103-115. ISBN: 978-80-01-05124-5

Český abstrakt

Úkolem příspěvku je podat přehled o ochraně zeleně České republice. Zeleň je v tomto příspěvku chápána jako plocha porostlá rostlinami popsatelná z hlediska vědomého využití člověkem a jejího prostorového uspořádání v měřítku člověka. Je významnou složkou území, jež má i velký význam pro posuzování jeho trvalé udržitelnosti. Ochrana zeleně je zde chápána v širokém slova smyslu jako činnost, která má za cíl zachování určitých hodnot nebo stavů za pomocí určitých prostředků. V příspěvku je podrobněji popsán přehled současné ochrany zeleně s důrazem na oblast památkové péče a na oblast ochrany přírody a krajiny včetně jejích vývojových souvislostí.

 

English abstract

The aim of this article is a green spaces protection survey. The green spaces is meant as a planted area described from the point of view of the man conscious utility and its man measure space arrangement in this article. It makes an important part of the space and plays an important role in its sustainibility. The green spaces protection is meant from the broad point of view as an activity which aims to preserve certain values or states by certain means here. The green spaces protection with an emphasis on the monument preservation and the nature and landscape preservation is described here in more detail as well as its historical connections.

Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail