Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Nová legislativa ve stavebnictví - pokrok nebo chyba?

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Nová legislativa ve stavebnictví - pokrok nebo chyba? . In: Člověk, stavba a územní plánování II. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2007). Str. 50-54. ISBN: ISBN 978-80-01-03704-1

Český abstrakt

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisy, které s ním přímo či nepřímo souvisejí, jsou již delší dobu diskutovanou a kontroverzní oblastí českého práva. Přípravy nového stavebního zákona započaly již v roce 2001. Od té doby návrh nového zákona prodělal četné změny, avšak ze strany médií i ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byl vždy prezentován laické i odborné veřejnosti jako zákon, který mimo jiné zásadním způsobem přispívá ke zjednodušení procesů v územním plánování i stavebním řádu. Situace na orgánech státní správy po nabytí účinnosti zákona ( od 1.1. 2007 ) je však natolik neprůhledná a zmatečná, že se nabízí otázka, zda skutečně nový stavební zákon nějaké problémy řeší, nebo celou řadu problémů naopak zakládá. Vedle zákona č. 183/2006 Sb. a přímo souvisejících šesti nových vyhlášek je tato oblast práva dotčena změnami velkého množství dalších zákonů a vyhlášek, přijetím zákona o vyvlastnění a zásadní novelou zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail