Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Působnost regionální politiky na územní celky v rámci ČR ve vztahu k obecným zásadám regionalismu

Ing. Miroslava Watzko
Působnost regionální politiky na územní celky v rámci ČR ve vztahu k obecným zásadám regionalismu. In: Člověk, stavba a územní plánování III.. ČVUT v Praze, Fakulta stavební (2009). Str. 72-83. ISBN: ISBN 978-80-01-04293-9

Český abstrakt

Regionální politika a finanční podpora z fondů Evropské unie výrazně ovlivňuje vnější podobu a fungování obcí České republiky. Získání finančních prostředků z Evropské unie není pro malé obce snadný úkol, zejména proto, že Evropská unie vždy vyžaduje dofinancování projektů z místních zdrojů, jimiž malé obce nedisponují. Tento nedostatek částečně řeší zákon „O podpoře regionálního rozvoje“ (zákon č. 248/2000 Sb.), který umožňuje obcím sdružovat své prostředky. Vznikající územní a administrativní celky - mikroregiony - sice pomáhají prosazovat společné zájmy a jejich financování z fondů Evropské unie, ale zakládání svazků obcí je často nekoordinované a jednoúčelové. Potenciál, který mají mikroregiony k dispozici není vždy zcela využit, je omezován jen na regionální politiku a nezohledňuje zásady regionalismu, které jsou směrodatné pro vytvoření kladného vztahu společnosti k hodnotám kulturním, přírodním, sociálním a ekonomickým a pro jejich udržitelný rozvoj.

English abstract

Abstract in English is not available.
Komentáře (0)

Komentáře

AutorE-mail