Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

DOKTORSKÉ STUDIUM NA KATEDŘE URBANISMU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Katedra urbanismu a územního plánování zajišťuje doktorské studium v oborech „Architektura a stavitelství, „Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví“ a „Inženýrství životního prostředí“.

Toto studium je přípravou pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost absolventa. Úspěšné studium končí obhajobou disertační práce a získání titulu Ph.D. za jménem.

Témata disertačních prací, zpracovávaných v rámci doktorského studia, jsou zaměřena k urbanistickým a krajinářským problémům, k jejich řešení v teoretické rovině i k průmětům do územně-plánovací praxe a do krajinného plánování. Vedle vědeckých výstupů se tak jedná i o výstupy metodické.

 

Jako školitelé budou od roku 2015/16 působit na katedře tito pracovníci:

Doc.Ing.arch Petr Durdík,

Doc.Ing.arch. Ivan Kaplan,

Doc.Ing.arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.,

Doc. Ing.arch. Jan Mužík, CSc,

Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc

 

Doktorské studium může probíhat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia v doktorských studijních programech činí nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium v kombinované formě v doktorských studijních programech může být prodlouženo až po maximální dobu studia, tj. 8 let. Studium v doktorském studijním programu je možné na základě schváleného individuálního studijního plánu (ISP) a v souladu s čl. 26 absolvovat i ve zkrácené době. Disertační práce musí být podána nejpozději do 7 let od zápisu do studia.

Studium v doktorských studijních programech se řídí články 24 až 35 Studijního a zkušebního řádu pro studenty (http://www.cvut.cz/documents/10552/59220658-5558-49a8-b0c7-082754acc9ec) a článkem 6 Směrnice děkana pro realizaci stud. programů a SZZ na FSv.

Student doktorského studia působí na katedře urbanismu a územního plánování a je zapojen do činnosti katedry a to na poli vědeckovýzkumné práce, odborné a publikační činnosti i činnosti pedagogické. Katedra, na níž je prezenční doktorand umístěn, mu může přidělit úvazek do 4 hod. nehonorované výuky jako asistentovi. Doktorand v prezenční formě může být současně zaměstnán na řešení výzkumných projektů až do výše 75% úvazku

Pro akademický rok 2015/2016 i pro rok následující má katedra urbanismu a územního plánování dostatečnou kapacitu školitelů.

RÁMCOVÁ TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ, VYPSANÁ JEDNOTLIVÝMI ŠKOLITELI

(budou průběžně doplňována a bude možno je upravit po dohodě s doktorandem nebo se dohodnout na zcela novém tématu):

Doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc (rámcové tematické okruhy s možností domluvy na vlastním tématu)

 1. Kompoziční hodnoty historické kulturní krajiny feudálních hospodářských celků.

 2. Struktura osídlení a urbanistické hodnoty sídel jako atributy cennosti kulturní historické krajiny.

 3. Rekreační systémy na regionální úrovni – vztah mezi hledisky rekreační atraktivity a kapacity krajiny, konektivity v rámci sídlení struktury a překonávání fragmentace urbanizované krajiny.

Doc.ing.arch. Ivan Kaplan ( rámcová témata, možnost korektur)

 1. Veřejný prostor v sídlištních a suburbánních prostředích. Současné podmínky pro jeho vznik, stabilizaci či revitalizaci. Možnost zúžení na např. VP venkovských sídel

 2. Typy prostředí v sídlech, jejich vymezování, hodnocení a pasportizace s ohledem na využití v ÚPD

 3. Veřejný prostor a sdílení dopravy. Analýza typologie profilů, nových deficitů, nové koncepty organizace lokální dopravy, průměty do návrhu možných legislativních změn.

 4. Veřejný prostor a jeho osvětlení. Problematika artikulace večerní scény, přesah problémů do privátního prostředí, účinků světelného smogu, typologie a regulace osvětlení, možné průměty do metodiky regulačních plánů

 5. Sídla s velkou turistickou návštěvností, koncepce organizace dopravních vztahů a podmínek turistického průmyslu. Výstupy pro ÚP těchto sídel.

Doc. Ing. arch. Petr Durdík (tematické okruhy s možností korekce)

 1. Změna pohledu na dopravní obsluhu sídla, klady a zápory zklidňování dopravy, současné trendy a jejich zhodnocení, vliv na uspořádání veřejných prostranství, průměty do koncepcí a koncepčních dokumentů

 2. Vývoj utváření veřejných prostranství, změna funkční náplně, systém veřejných prostranství v sídle a jejich hierarchizace, náplň a uspořádání moderního veřejného prostranství a jeho úloha v sídle

 3. Problematika veřejných prostranství malých sídel a pojmenování důvodů jejich postupné degradace v minulém období. Hledání nové náplně a užitné kvality při regeneraci původních návsí v současných podmínkách.

 4. Problematika záplavových území v sídle, možnosti jejich využití, způsoby ochrany území a následné dopady do okolního prostředí. Výběr optimálních opatření k zajištění udržitelného rozvoje sídla a jejich průmět do územně plánovacích dokumentací.

 5. Veřejný prostor ve vazbě na dopravní systémy, dopravní terminály na lokální, regionální i celostátní úrovni, provozní vazby, vybavení mobiliářem a potřebným zázemím, vztah k urbanistické struktuře bezprostředního okolí a eliminace negativních vlivů z dopravních zařízení.

 6. Příčiny zániku a degradace veřejných prostranství a možnosti jejich rehabilitace a obnovy. Zmapování problematiky v rámci vybraných částí urbanistické struktury s typickými příklady devastovaných prostranství, popsání důvodů, které k tomuto stavu vedly a hledání možností oživení, transformace nebo zásadní změny jako katalyzátoru vzniku nové kvality veřejných prostranství. 

 7. Veřejná prostranství malých sídel podhorských oblastí a možnosti jejich rehabilitace. Vývoj a uspořádání hlavních veřejných prostranství, typických pro vybrané podhorské regiony, jejich srovnání a současná podoba. Možnosti jejich obnovy a nové náplně při zachování genia loci daného území.

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (rámcové tematické okruhy s možností domluvy na vlastním tématu)

 1. Téma kulturní a historické krajiny a jejích znaků a hodnot, ochrany, hodnocení, evidence atd. vč. kulturních dominant, sakralizované krajiny, poutních míst, komponovaných krajinářských celků atd.

 2. Téma různých aspektů ochrany charakteru krajiny zejména ve vztahu ke kulturní a historické charakteristice krajiny, k ochraně a popisu vizuálních a estetických hodnot ad.

 3. Téma vztahu sídel na okolní krajinu vč. urbanistických, provozních, vizuálních a kompozičních vazeb vč. systémů sídelní zeleně ve vazbě na krajinu

 4. Téma urbanistické kompozice zejména ve vztahu k uplatnění přírodních prvků (vody, zeleně, terénu) v obraze sídel

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

 1. Malá města – jejich úloha v sídelní struktuře a v sídelním celku

 2. Regenerace a dostavba okrajových částí měst, předměstí a satelitů

 3. Protipovodňová opatření a vnitřní obraz malých sídel