Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Koncepce výuky urbanismu a územního plánování na fakultě stavební ČVUT v Praze:

Pojetí výuky urbanismu a územního plánování:

Koncepce rozvoje katedry sídel a regionů směřuje k vytvoření komplexně pojatého pracoviště, které pokrývá hlavní okruhy problematiky urbanismu a územního plánování a specifické partie krajinné architektury a krajinného plánování.

Katedra je rovnocenným partnerem ústavům urbanismu a prostorového plánování FA ČVUT v Praze a ústavu teorie urbanismu FA VUT v Brně a podílet se na zajištění výuky na dalších vysokých školách. V tomto smyslu by měla komplexním přístupem a důrazem na výuku prostorových, kulturně-sociálních, technicko-ekonomických a ekologických aspektů urbanistické koncepce zaplnit vytvářející se prostor v tomto oboru.
Výuka urbanismu a územního plánování v magisterském stupni studijního programu Architektura a stavitelství souvisí s pojetím výuky architektury na FSv, která vyvažuje ve výuce přístupy opírající se o kreativitu, tvůrčí individualitu a invenci a přístupy opírající se o schopnost využívání technických disciplin stavitelství.

Informace o doktorském studiu na Katedře urbanismu a územního plánování jsou na samostatné stránce.

Podobně je možno vyvážit ve výuce urbanismu tvůrčí architektonické vnímání prostorové tvorby a využívání sociálních, ekonomických a ekologických východisek a plánovacích nástrojů.

Orientace výuky a další odborné činnosti katedry na rozvíjení tvůrčích principů v souladu s pojetím výuky oboru Architektura a stavitelství doplňuje spektrum rozdílných pojetí výuky architektury a urbanismu na vysokých školách v ČR i v zahraničí, přičemž kladením důrazu na urbanistickou tvorbu zůstává v okruhu architektonických škol, nikoliv škol prostorového a regionálního plánování.

Zaměření magisterského studia programu Architektura a stavitelství (AS), oboru Architektura a stavitelství (A), zaměření č.2 "Architektura a urbanismus":

Zaměření „Architektura a urbanismus“ (2) výrazně prohlubuje výuku v oboru urbanismu a územního plánování. Název zaměření vyjadřuje propojení urbanistické problematiky s architekturou ve společném studijním oboru „Architektura a stavitelství“.

Studenti absolvují školu jako architekti (Ing.arch.) a absolventi oboru A. Mají však rozšířené znalosti v oboru urbanismu, což jim může přinést výhodu v praxi, kde velký podíl zakázek má urbanistickou a územně plánovací povahu (návrhy regenerace a přestavby částí měst, koncepce výstavby nových obytných, administrativních a komerčních soborů, tvorba územních plánů a územních studií).

Do zaměření „Architektura a urbanismus“ (2) se studenti hlásí po završení bakalářského studia v rámci přijímacího řízení do magisterského studia. Zaměření 2 se otevírá pro jednu až dvě studijní skupiny.

Obě zaměření magisterského studia mají 70% výukových hodin společných, zaměření „Architektura a urbanismus“ má zbývajících 30% výukových hodin věnováno prohloubení urbanistické a územně plánovací problematiky. Vedle urbanistických předmětů, které jsou součástí společné výuky, se tak v urbanistickém zaměření objevují další předměty věnované urbanistické struktuře města, interiéru města a urbanistickému detailu, urbanistické kompozici, managementu rozvoje území apod.

Urbanistický obsah má i předdiplomní a diplomní projekt.

Zaměření magisterského studia programu Stavební inženýrství (SI), oboru Inženýrství životního prostředí (Z), zaměření č.1 "Urbanismus a územní plánování":

Zaměření „Urbanismus a územní plánování“ magisterského studia oboru „Z“ navazuje na některé urbanistické předměty bakalářského studia a zejména na bakalářskou práci, věnovanou urbanistickému tématu. Zaměření prohlubuje znalosti studentů oboru „Z“ do urbanistické a územně plánovací problematiky a je věnováno ve velké míře aplikaci hledisek složek životního prostředí v urbanistické tvorbě a v územně plánovací činnosti.
Cílem výuky není naučit studenty urbanistickému projektování, ale orientaci v problematice urbanistické tvorby a uplatnění speciálních znalostí a koncepčních přístupů odborníku v tvorbě a ochraně životního prostředí v územně plánovacích procesech.

Absolvent zaměření „Urbanismus a územní plánování“ má diplom z oboru „Inženýrství životního prostředí“, avšak má značné znalosti z urbanistické a územně plánovací problematiky. Tato odborná výbava mu dává m.j. možnosti uplatnění jak v projektové sféře urbanistických a architektonických ateliérů, tak také ve veřejné správě na úseku územního rozvoje, územního plánování i ochrana životního prostředí.

Výuka je věnována základům problematiky městského prostředí, venkovského prostoru a krajiny, sociální a ekonomické infrastruktuře sídel a jejich technické infrastruktuře zejména z hlediska vazeb v urbánním prostředí. Projekty jsou věnovány jak analýzám a vyhodnocováním vlastností území, tak i tvorbě koncepcí zejména s ohledem na environmentální aspekty.

Předpokladem přijetí do zaměření „Urbanismus a územní plánování“ magisterského studia je absolvování povinných a povinně volitelných urbanistických předmětů bakalářského studia na oboru „Inženýrství životního prostředí“ (Z) a vypracování bakalářské práce ve 4. ročníku na oboru „Z“ na Katedře urbanismu a územního plánování ( kód 127BAP ).

Podmínka zpracování Bakalářské práce na K127 je absolvování volitelných předmětů Sociální a ekonomická infrastruktura (127YSEI), Plánování venkovského osídlení (127YPVO), Základy urbanismu (127YZYZ) a Technická infrastruktura sídel (127YTIS).