Katedra urbanismu a územního plánování

ČVUT

Katedra urbanismu a územního plánování
Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

adresa: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
telefon: 224 357 926 
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K127:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení a v rámci ostatních forem výuky organizované na K127 obecně předepsanou minimálně 75% účast. Vedoucí cvičení může stanovit další podmínky (např. povinná účast na prezentacích, vycházkách, kontrolních hodinách, termíny odevzdání dílčích úloh apod.), které jsou písemně oznámeny na první hodině a zveřejněny na stránkách katedry (www.uzemi.eu). V řádně odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc apod.) může vedoucí katedry určit individuální formu plnění.